Co warto wiedzieć o klasyfikacji PKD? Podpowiadamy

Przed rozpoczęciem prowadzenia firmy należy określić, czym dokładnie będzie się ona zajmowała i w jaki sposób będzie działała. Niezbędne mogą się wówczas okazać kody PKD, które należy podać podczas rejestracji działalności. Co szczególnie warto wiedzieć o Polskiej Klasyfikacji Działalności?

Czym jest klasyfikacja PKD?

PKD to system klasyfikacji działalności, określający, czym dokładnie zajmuje się konkretna firma. Polska Klasyfikacja Działalności pomaga zatem rozpoznawać branżę, w której działa dane przedsiębiorstwo. Do posługiwania się kodem PKD zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy wpisani do rejestru CEIDG lub KRS. Kod ten powinien być dostosowany do rodzaju wykonywanych przez przedsiębiorstwo usług lub oferowanych towarów. Niekiedy konieczne jest wpisanie kilku oznaczeń PKD – głównie w sytuacjach, w których ustalenie konkretnego charakteru działalności nie jest możliwe przy pomocy jednego kodu. Wówczas określa się kod główny oraz kody uzupełniające. Jeżeli dobranie nawet jednego z nich sprawia trudności, należy wybrać taki kod, który jest najbliższy rodzajowi danej działalności.

Zmiana kodu PKD w trakcie prowadzenia działalności

Kod określający podstawowy charakter działalności gospodarczej oraz kody uzupełniające – o ile występują – w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych należy podać we wniosku o wpis do CEIDG. Pierwszy z nich jest obowiązkowy, z kolei następne – określają dodatkową działalność firmy. W formularzu CEIDG-1 możliwe jest ustalenie maksymalnie dziewięciu kodów. Kolejne oznaczenia w nieograniczonej ilości można natomiast dodać w załączniku CEIDG-RD. W przypadku spółek zarejestrowanych w KRS maksymalna ilość kodów PKD nie może przekraczać dziesięciu. Jeżeli charakter działalności ulegnie zmianie, istnieje możliwość aktualizacji oznaczeń PKD. Wówczas przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia takiej zmiany w ciągu 7 dni. Co ważne, dodawanie oraz usuwanie kodów PKD jest całkowicie bezpłatne. Należy pamiętać o tym, że zaniechanie wyboru kodu wiąże się z konsekwencjami dla przedsiębiorcy. Wynikają one z 56. artykułu Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej. Zgodnie z jego zapisem osoba przekazująca dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym podlega odpowiedzialności karnej.

Struktura kodów PKD

Struktura kodu PKD składa się z pięciu elementów. Pierwszym z nich jest sekcja, którą oznacza się jednoliterowym symbolem. Oznacza ona jeden z 21 rodzajów działalności. Drugim elementem kodu jest dział, czyli dwucyfrowy kod numeryczny, dzielący ogólną zbiorowość na 88 typów działalności. Element trzeci to grupa, oznaczona trzycyfrowym kodem numerycznym obejmującym 272 rodzaje działalności gospodarczych. Czwartym poziomem struktury kodu PKD jest klasa, czyli czterocyfrowy kod numeryczny związany z 615 typami działalności, z kolei ostatnim – podklasa. To pięcioznakowy kod alfanumeryczny, obejmujący 654 rodzaje działalności, które są przedmiotem statystycznej obserwacji.