Zakładasz firmę? Sprawdź rodzaje opodatkowania.

Wybór formy opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej zależy od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa, a ściślej mówiąc od rodzaju, przedmiotu i rozmiarów działalności. Nie bez znaczenia jest także to, jak wysokie dochody osiąga organizacja. Również indywidualna decyzja przedsiębiorcy w pewnym stopniu może mieć wpływ na wybór najbardziej korzystnej formy opodatkowania.

Podstawowe rodzaje opodatkowania dochodu

Generalnie w polskim prawie obowiązuje podział na podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych. Osoby fizyczne w zeznaniu podatkowym PIT muszą rozliczać dochody pochodzące z indywidualnej działalności gospodarczej oraz te wypracowane w ramach prowadzenia spółek osobowych (cywilnych, jawnych, partnerskich). Jako działalność gospodarczą rozumie się przy tym zarówno działalność zarobkową wytwórczą, budowlaną, handlową i usługową, jak i taką polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż oraz korzystaniu z rzeczy i wartości niematerialnych bądź prawnych, wykonywanej w imieniu i na rzecz podatnika w sposób ciągły. W skrócie oznacza to zatem tyle, że opodatkowaniu podlegają wszystkie dochody, bez względu na to, w jaki sposób zostały one pozyskane.

Podatek progresywny, podatek liniowy i ryczałt

Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru spośród wymienionych wyżej rodzajów opodatkowania przychodów. Podatek progresywny to taki, który rozlicza się według skali podatkowej. Podatkiem liniowym, wynoszącym 19%, można rozliczać:

  • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej (nie łączy się tych dochodów z dochodami pochodzącymi z innych źródeł);
  • dochody z kapitałów pieniężnych, np. takich pochodzących ze zbycia papierów wartościowych (również nie łączy się ich z dochodami pochodzącymi z innych źródeł);
  • dochody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a)-c) ustawy nabytych po 31 grudnia 2006r.

Podatek ryczałtowy, którego stawki określone są w rozporządzeniu, można rozliczać na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Za podstawę opodatkowania w tym przypadku uznaje się przychód, który nie jest pomniejszany o koszty. Obowiązujące stawki wynoszą 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15% i 17%. Od 2022 nie będzie już można wybrać karty podatkowej jako formy opodatkowania.

O czym muszą pamiętać początkujący przedsiębiorcy?

Wybraną formę opodatkowania należy wybrać i zaznaczyć już w momencie rejestracji działalności gospodarczej, na formularzu CEIDG-1. Jeśli przedsiębiorca chce zmienić formę opodatkowania wraz z rozpoczęciem nowego roku podatkowego, to musi to zrobić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy przychód.