Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur (KSeF), znany również pod nazwami Centralnego Rejestru Faktur (CRF) lub Centralnej Bazy Faktur, który funkcjonuje od stycznia 2022 roku, ma za zadanie gromadzić wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. W bieżącym, tj. 2022 roku, korzystanie z niego odbywa się na zasadzie dobrowolności. Kolejny rok przyniesie odpowiedź na pytanie, czy nie stanie się to obowiązkiem.

Do czego służy Centralny Rejestr Faktur?

W największym skrócie, CRF to system teleinformatyczny służący do wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych. Za pośrednictwem KSeF można także takie dokumenty przechowywać, oznaczać przypisanym przez system numerem identyfikacyjnym ale też weryfikować zgodność dokumentów z wzorem określonym i udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

CRF ma jeszcze wiele innych funkcjonalności. Wśród realizowanych przez system zadań wymienić można jeszcze analizowanie i kontrolowanie danych zamieszczonych na fakturach ustrukturyzowanych, wysyłanie komunikatów z informacją o wystawieniu faktury oraz powiadomień w przypadku odrzucenia bądź niemożności wystawienia faktury ustrukturyzowanej, Dużym ułatwieniem dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zdecydują się na wystawianie faktur za pośrednictwem CRF jest to, że zostaną automatycznie zwolnieni z obowiązku przechowywania i archiwizowania takich dokumentów.

Jaki jest cel wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur?

Głównym powodem, dla którego zdecydowano się na uruchomienie opisywanego systemu teleinformatycznego, była chęć uszczelnienia systemu podatkowego oraz – pośrednio – zminimalizowanie nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT. Zgodnie z założeniami programu, wprowadzenie ustandaryzowanego wzoru faktury ma sprawić, że transakcje handlowe będą bezpieczniejsze.

Z jakich obowiązków zwalnia przedsiębiorców Krajowy System e-Faktur?

CRF może znacznie ułatwić życie przedsiębiorcom. Dzięki wystawianiu faktur za jego pośrednictwem, podmioty prowadzące działalność gospodarczą zostają zwolnione z obowiązku przechowywania faktur. System przechowuje dane przez 10 lat, licząc od końca roku, w którym dokumenty zostały wystawione. Co więcej, podatnicy lub osoby uprawnione do dostępu do KSeF nie mają obowiązku przesyłania na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur (JPK_FA). Długofalową konsekwencją wprowadzenia KSeF ma być ponadto ograniczenie nieuczciwych praktyk i konkurencji.

W 2022 roku wystawianie faktur w KSeF jest rozwiązaniem całkowicie dobrowolnym dla podatników, jednak w planach na kolejny, czyli 2023 rok, jest wprowadzenie obowiązku stosowania tej formy wystawiania opisywanych dokumentów sprzedaży. To, czy tak się stanie, zależy od zgody właściwych organów Unii Europejskiej.