Samochód w firmie

Znaczące zmiany w przepisach dotyczących wykorzystywania samochodów w firmie zostały wprowadzone w 2019 roku. Wtedy to znacząco ograniczono możliwość pomniejszenia przychodów o koszty związane z eksploatacją aut osobowych. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze informacje na temat użytkowania samochodu w firmie.

Limit wydatków eksploatacyjnych

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, limit wydatków na paliwo i inne koszty eksploatacji samochodu osobowego, z którego korzysta się zarówno do celów prywatnych, jak i służbowych, wynosi 75%. Co to oznacza? Że przedsiębiorcy, którzy użytkują samochód osobowy w opisany powyżej sposób, mają obowiązek przeliczania wartości z faktur dotyczących zakupu paliwa i kosztów eksploatacyjnych proporcjonalnie do wskazanego limitu. Wynika z tego, że za koszt podatkowy uznaje się jedynie 75% wartości, na którą wskazuje cała faktura. Dodatkowo, jeśli chodzi o czynnych podatników VAT, korzystających z auta służbowego również do celów prywatnych, nadal obowiązuje zasada, że 50% nieodliczonego VAT-u stanowi koszt podatkowy i jest to brane pod uwagę przy ustalaniu limitu.

Wykorzystywanie prywatnego samochodu w pracy

Pracownicy wykorzystujący prywatne samochody do celów służbowych prowadzą ewidencję przebiegu pojazdu, na podstawie której jest im wypłacany ryczałt za przejazdy służbowe. Kwota ta stanowi koszt uzyskania przychodu pracodawcy. Z kolei przedsiębiorcy wykorzystujący własne auto do celów

służbowych mogą odliczyć jedynie 20% wydatków eksploatacyjnych, bez względu na to, ile kilometrów przejechali w związku z wykonywanymi przez siebie obowiązkami firmowymi.

Leasing samochodu

Istnieją dwa rodzaje leasingów – operacyjny i finansowy. Jeśli chodzi o tę drugą metodę, to przedsiębiorca z niej korzystający może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu część odsetkową rat leasingowych (oczywiście pod warunkiem, że zostały one opłacone). Co więcej, istnieje również możliwość wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych i amortyzowania go w czasie. Wśród najpopularniejszych metod amortyzacji wymienić należy amortyzację liniową i amortyzację indywidualną. Ważne jest to, że bez względu na sposób finansowania zakupu samochodu firmowego (gotówka lub leasing), amortyzować można tylko do kwoty 150 000 złotych. Jeśli z kolei wartość samochodu nie przekracza 10 000 złotych, to można zastosować jednorazową amortyzację.

Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy finansujący zakup auta na podstawie leasingu operacyjnego w kosztach uzyskania przychodów mogą ujmować:

  • część odsetkową rat leasingowych – bez limitu (po jej opłaceniu)
  • część kapitałową rat leasingu – jeśli wartość samochodu nie przekracza 150 tys. zł to w całości, jeśli przekracza to proporcjonalnie do tej kwoty
  • ubezpieczenie AC – w tej samej proporcji co ratę kapitałową

Limit 150 000 zł w przypadku kosztu amortyzacji, części kapitałowej rat leasingu i ubezpieczenia AC dotyczy większości samochodów, jednak warto zwrócić uwagę, że samochody elektryczne mają wyższy limit kosztów, tj. 225 000 zł.