Zatrudnienie

Koszty zatrudnienia pracownika – poznaj je

Zatrudnienie pracowników jest dla firmy dodatkową szansą na rozwój. Wiąże się ono jednak z pewnymi kosztami, które musi ponieść właściciel firmy. Są one zależne m.in. od formy zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzenia. Co oprócz pensji składa się na opłaty za osobę zatrudnioną?

Płaca minimalna w 2022 roku

Wynagrodzenie minimalne w 2022 roku wzrosło w stosunku do tego, które obowiązywało w roku poprzednim. Obecnie wynosi ono 3010 zł brutto. W związku z tym, podniosły się również całkowite koszty zatrudnienia pracownika na umowę o pracę oraz – w niektórych przypadkach – na umowę zlecenie. Całkowity koszt nie ogranicza się jedynie do wypłacanej mu pensji, lecz wynosi dokładnie 3626,46 zł. W kwotę wliczamy m.in. pokrywane przez pracodawcę składki ZUS. Analizując koszty zatrudnienia pracowników należy pamiętać także o obowiązku przeprowadzenia szkoleń BHP, badań lekarskich, zapewnieniu płatnego urlopu czy wypłaty chorobowego.

Koszty zatrudnienia na umowie o pracę

Największe koszty pracodawca ponosi w przypadku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin. Wówczas kosztami zatrudnienia są zarówno pensja, jak również składki ZUS. To nie tylko składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowne i wypadkowe, ale również te na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pracodawca dokłada zatem 20,48% wynagrodzenia brutto dla każdego pracownika zatrudnionego na UoP. Zasada ta działa do 10-pracowników. Przy ich większej liczbie może być rożnie ‒w zależności od wysokości stawki wypadkowej. Ponadto, od wynagrodzenia brutto osoby zatrudnionej, odprowadzana jest składka zdrowotna, chorobowa, emerytalna i rentowna.

Koszty zatrudnienia na umowie zlecenie

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, istnieją dwie możliwości. Pracodawca może, ale nie musi odprowadzać składek – wszystko zależy od pracownika oraz pewnych czynników. Jeżeli dana osoba zatrudniona jest na umowę zlecenie także w innej firmie i otrzymuje w niej co najmniej minimalne wynagrodzenie, przełożony nie ma obowiązku płacenia za nią składek ZUS. W takim przypadku opłacana jest jedynie składka zdrowotna. Sytuacja wygląda podobnie, jeżeli pracownik jest studentem lub uczniem i nie ukończył 26. roku życia – wówczas pracodawca nie zgłasza go do ubezpieczenia. Jeśli jednak umowa zlecenie w danej firmie to jedyne źródło dochodów pracownika, wówczas koszty jego zatrudnienia to zarówno wynagrodzenie brutto, jak i składki. Minimalna stawka godzinowa w przypadku umowy zlecenie wynosi obecnie 19,70 zł brutto – o 1,40 zł więcej niż w poprzednim roku.

Koszty zatrudnienia na umowie o dzieło

Kwestia kosztów związanych z zatrudnionymi na umowę o dzieło wygląda inaczej niż

w przypadku umowy o pracę czy umowy zlecenie. Pracodawca nie ma bowiem obowiązku odprowadzania składek ZUS – umowa o dzieło nie podlega oskładkowaniu. Kosztem zatrudnienia jest wówczas jedynie wynagrodzenie brutto. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pracodawca zawiera umowę o dzieło ze swoim pracownikiem, który jest już zatrudniony na umowę o pracę. W takim przypadku do kosztów wliczają się także składki – nie tylko wynagrodzenie. Należy podkreślić, że teraz każda umowa o dzieło podlega zgłoszeniu w ZUS co pozwala na kontrolę prawidłowości naliczania bądź nienaliczania składek.