Wynagrodzenie ryczałtowe – czym jest?

Wynagrodzenie ryczałtowe to jeden z rodzajów wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi za wykonanie usługi, zlecenia lub dzieła. Zazwyczaj jest ono stosowane wobec osób, które wykonują swoją pracę poza siedzibą firmy i w godzinach nocnych. Jaka jest jego wysokość, co je charakteryzuje i czy można je podnosić?

Co to jest wynagrodzenie ryczałtowe?

Ryczałt to nic innego, jak należna kwota w ustalonej z góry wysokości, bez precyzyjnego wyliczenia kosztów danej transakcji. Wynagrodzenie ryczałtowe jest zatem stałym wynagrodzeniem, które zostało określone w umowie. Jego wysokość musi odpowiadać przewidywanemu wymiarowi czasu pracy, którą zatrudniony wykonuje w godzinach nadliczbowych. Główną cechą charakterystyczną wynagrodzenia ryczałtowego jest jego niezmienność. Ryczałt umożliwia rozliczanie pracowników nie tylko za wykonywanie obowiązków służbowych w podstawowym wymiarze czasu pracy, ale i pracę w godzinach ponadnormatywnych czy nocnych, jeśli jest ona wykonywana poza zakładem pracy. Konkretne zasady wykorzystania wynagrodzenia ryczałtowego znajdują się w Kodeksie cywilnym. Wynagrodzenie to dotyczy również wykonywania robót budowlanych.

Rodzaje wynagrodzenia ryczałtowego

Możemy wyróżnić kilka rodzajów wynagrodzenia ryczałtowego. Jednym z nich jest ryczałt o charakterze wynagrodzeniowym. Umożliwia on pracodawcy rozliczenie pracownika, kiedy kwota wynagrodzenia za wykonaną pracę nie może być dokładnie określona. Wówczas stosuje się kwoty przybliżone. Ten rodzaj ryczałtu stosuje się najczęściej w przypadku rozliczeń za pracę w nadgodzinach. Innym rodzajem ryczałtu jest ten na podróż służbową. Ma on na celu pokrycie kosztów, które osoba zatrudniona poniosła w trakcie wyjazdu na delegację. To np. opłaty za nocleg, paliwo czy bilety na komunikację miejską.

Kodeks pracy a wysokość ryczałtu

Wynagrodzenie ryczałtowe nie może zostać obniżone lub podniesione. Wyjątek stanowi sytuacja, w której doszło do takiej zmiany stosunków, której nie dało się przewidzieć podczas zawierania umowy. Jeżeli wykonawca mógłby ponieść bardzo dużą stratę, jedynie sąd może podnieść wynagrodzenie – mówi o tym Kodeks pracy. Ma on prawo również rozwiązać umowę. Co istotne, reguła ta stanowi ochronę wyłącznie dla zleceniobiorcy. Zleceniodawca nie może zmienić wynagrodzenia ryczałtowego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2000 roku, wynagrodzenie ryczałtowe powinno być traktowane jako miesięczna stawka wynagrodzenia osoby zatrudnionej w pojęciu art. 134 § 1-2 Kodeksu pracy.

Rozliczanie wynagrodzenia ryczałtowego

Podatek od umowy ryczałtowej należy odprowadzać do Urzędu Skarbowego do 20. dnia miesiąca, następującego po tym, w którym doszło do wypłaty wynagrodzenia. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego, nie wystawia się PIT-11. Co więcej, pracownicy zatrudnieni na podstawie umów ryczałtowych, nie otrzymają formularza PIT. Powinni być oni również poinformowani o tym, że mają nie wykazywać otrzymanych wypłat w rozliczeniu rocznym.