Umowa o pracę a skład wynagrodzenia

Pensja pracownicza to jeden z istotniejszych elementów umowy o pracę. Warto pamiętać, że to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również wszelkiego rodzaju dodatki do wynagrodzenia. Co wchodzi w skład wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy?

Wynagrodzenie zasadnicze

Każdy pracownik obowiązkowo otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze o stałym charakterze, czyli pensję za wykonanie określonych obowiązków. Jest ono określane na podstawie stawki godzinowej, miesięcznej, akordowej bądź prowizyjnej. Zazwyczaj jednak zatrudniony otrzymuje stałą wypłatę po każdym kolejnym miesiącu pracy. W 2022 roku pensja minimalna wynosi 3010 zł brutto. Warto pamiętać również o tym, że w celu ustalenia wynagrodzenia netto, pracodawca musi odjąć od przychodu osoby zatrudnionej konkretne wartości składek na ubezpieczenia. Wynagrodzenie zasadnicze wynika z zaszeregowania pracownika. Może być ono jedynym składnikiem pensji, jak również jego częścią.

Obowiązkowe składniki wynagrodzenia

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, wyróżniamy również inne obowiązkowe składniki wynagrodzenia. To m.in. wynagrodzenie za dyżury pełnione poza normalnymi godzinami pracy lub w nocy – w wymiarze ośmiu godzin między 21:00 a 7:00. Należą do nich również wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych czy dodatki za pracę w niedziele i święta. Są one określone przepisami Kodeksu Pracy. Osoba zatrudniona nie może więc zostać ich pozbawiona na mocy przepisów ustalonych przez swojego przełożonego.

Nieobowiązkowe dodatki do wynagrodzenia

W skład wynagrodzenia pracownika wchodzą również nieobowiązkowe dodatki o zmiennym charakterze. Pracownik otrzymuje je ze względu na przepisy określone w wewnętrznym regulaminie danego miejsca pracy. Mowa m.in. o premiach, dodatku funkcyjnym czy dodatku za staż pracy. Premia uznaniowa jest dobrowolnym świadczeniem – pracodawca sam podejmuje decyzję komu ją przyzna i jaka będzie jej wysokość. Zatrudniony nie może więc sam wystąpić o jej wypłacenie. Premia regulaminowa to z kolei premia określana w wewnętrznym regulaminie wynagradzania firmy. W tym przypadku osoba zatrudniona ma prawo domagać się jej otrzymania, o ile spełnia konkretne warunki. Dodatki do wynagrodzenia mogą zostać przyznane pracownikowi również z uwagi na posiadanie przez niego ponadwymiarowych kwalifikacji, a także za pracę w uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach. Ich celem jest głównie zmotywowanie zatrudnionych w firmie osób do wydajnego i efektywnego wykonywania obowiązków.

W przeciwieństwie do wynagrodzenia zasadniczego, pracodawca nie ma obowiązku wypłacania dodatków do wynagrodzenia co miesiąc. Pracownik może otrzymywać je czasowo, np. przez okres kilku miesięcy. Podczas zawierania umowy i omawiania warunków, warto dowiedzieć się, jakie elementy wchodzą w skład pensji w danym miejscu pracy. Wówczas pracownik ma pewność, co będzie stanowiło wynagrodzenie stałe, a co – dodatkowe.