Nowe zasady zatrudniania obywateli Ukrainy

Wielu obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski z powodu wojny w swoim kraju, poszukuje obecnie pracy. W związku z tym, w procedurach związanych z zatrudnianiem uchodźców wprowadzono pewne zmiany. Czego dokładnie one dotyczą?

Uproszczone zasady legalizacji pobytu

Pracodawca może zatrudnić uchodźcę, jeżeli przebywa on w Polsce legalnie. Dotychczas o zatrudnienie mogli więc starać się wyłącznie ci obywatele Ukrainy, którzy posiadali zezwolenie na pobyt stały lub czasowy. W wyniku ataku na Ukrainę, zasady legalizacji pobytu zostały uproszczone. Według ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na jej terytorium, uchodźcy przybyli na terytorium RP po dniu 24 lutego 2022 r. przebywają w Polsce legalnie. Dotyczy to również wszystkich obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do naszego kraju jeszcze przed wojną. Nie mają więc oni obowiązku posiadania dodatkowych zezwoleń. Muszą oni jedynie zadeklarować zamiar pozostania w Polsce do 23 sierpnia 2023, czyli przez 18 miesięcy. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. informuje również o tym, że obywatelem Ukrainy jest małżonek obywatela tego kraju, który nie posiada ukraińskiego obywatelstwa, lecz przybył do Polski z ogarniętej wojną Ukrainy.

Dokumenty potrzebne do podjęcia pracy

Obecnie obywatel Ukrainy nie ma obowiązku posiadania żadnego dokumentu, aby móc podjąć pracę w Polsce. Istotny jest jedynie odcisk stempla od Straży Granicznej w paszporcie bądź innym dokumencie, potwierdzający legalny pobyt. Wiza bądź zezwolenie na pobyt stały lub tymczasowy nie są już koniecznością. W celu zapewnienia sobie dostępu do edukacji, obywatel Ukrainy może z kolei ubiegać się o przyznanie numeru PESEL.

Pracodawca i niezbędne formalności

Pracodawca zatrudniający obywatela Ukrainy ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do właściwego powiatowego urzędu pracy. Jest to możliwe za pośrednictwem portalu Praca.gov.pl. W zgłoszeniu powinny znaleźć się informacje nt. pracodawcy, dane osoby podejmującej zatrudnienie oraz informacje dot. pracy, jaką będzie ona wykonywała. Procedura ta dotyczy nie tylko obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski 24 lutego 2022 r. bądź później, ale i tych, którzy przebywają na terenie Polski legalnie na innej podstawie. Osoba zatrudniona na podstawie zgłoszenia ma prawo do zmiany pracy. Ponadto, w ciągu 18 miesięcy może ona pracować na podstawie ogólnego dostępu do rynku pracy dla obywateli Ukrainy.

Obowiązki pracodawcy względem obywatela Ukrainy

W związku z zatrudnieniem obywatela Ukrainy, pracodawca ma obowiązek zawrzeć z nim pisemną umowę, mówiącą o warunkach zatrudnienia. Ważne, aby była ona przetłumaczona na język, którym posługuje się pracownik. Osoby przybyłe do Polski z Ukrainy mogą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę bądź umowy zlecenie. W ciągu tygodnia od podjęcia przez obcokrajowca pracy, pracodawca musi także zgłosić go do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych. Nie należy zapominać o obowiązkach dot. wynagrodzenia – minimalna pensja dla obywatela Ukrainy nie może być niższa niż minimalna godzinowa stawka lub płaca minimalna.