Rodzaje umów o pracę w pigułce

Umowa o pracę, inaczej nazywana stosunkiem pracy, to powszechna forma zatrudnienia w Polsce. W zależności od okresu, na jaki obowiązuje, możemy wyróżnić kilka jej rodzajów. Jakie więc wyróżniamy typy umów o pracę?

Umowa o pracę – podstawowe informacje

Umowa o pracę należy do grupy umów cywilnoprawnych. W tym przypadku podstawę prawną stanowi Kodeks pracy oraz inne przepisy prawa pracy. Zatrudniona na jej podstawie osoba wykonuje określone zadania na rzecz swojego przełożonego. Ten z kolei określa miejsce i czas ich wykonywania. Jest on również zobowiązany do wypłacania pracownikowi ustalonego miesięcznego wynagrodzenia. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wiąże się m.in. z uregulowanym czasem pracy, wynagrodzeniem minimalnym czy prawem do płatnego urlopu i wynagrodzenia chorobowego.

Umowa na okres próbny

Jednym z rodzajów umowy o pracę jest umowa na okres próbny. Może być ona zawarta na okres nie dłuższy niż na trzy miesiące. Umowa na okres próbny jest korzystna zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Firma może wówczas lepiej poznać umiejętności i kompetencje osoby zatrudnionej, a przy tym sprawdzić, czy odnajdzie się ona na danym stanowisku. Pracownik może z kolei poznać firmę i zdecydować, czy chce w niej pracować – bez zawierania wiążącej umowy. Rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny może nastąpić za porozumieniem stron lub w postaci wypowiedzenia. Może ona także wygasnąć i nie zostać już przedłużona przez pracodawcę.

Umowa na czas określony

Umowa na czas określony to powszechnie stosowany przez pracodawców rodzaj umowy o pracę. Zapewnia ona pracownikowi i pracodawcy trwałość powstałego stosunku pracy. W umowie powinien znajdować się zapis o terminie jej obowiązywania. Umowa ta może być zawarta na maksymalnie 2 lata i 9 miesięcy. Jeżeli więc termin wpisany w umowie o pracę na czas określony przekracza 33 miesiące – po ich upływie pracownik zatrudniony jest na czas nieokreślony. Rozwiązanie tego typu umowy następuje po upływie czasu, na jaki została ona zawarta. Zdarza się również, że jedna ze stron rozwiązuje ją w drodze wypowiedzenia. Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem maksymalnie trzy takie umowy – kolejna musi być już umową na czas nieokreślony.

Umowa na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony – jak sama nazwa wskazuje – zawierana jest bezterminowo. W tym przypadku pracodawca i pracownik nie określają konkretnej daty jej wygaśnięcia. To zdecydowanie najkorzystniejszy i najbardziej pożądany przez pracowników rodzaj umowy. Zapewnia ona poczucie bezpieczeństwa, stabilność zatrudnienia oraz płynność finansową. Może być także zawarta już w momencie zatrudniania nowego pracownika – wszystko zależy od ustaleń stron stosunku pracy. Umowa na czas nieokreślony może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Jest to jedyny rodzaj umowy o pracę w przypadku, której pracodawca ma obowiązek określić przyczynę wypowiedzenia umowy wypowiadając ją z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Natomiast każdy w wyżej wymienionych rodzajów umowy o pracę może zostać rozwiązany również bez zachowania okresu wypowiedzenia, ale tylko w określonych sytuacjach przewidzianych przez Kodeks pracy i w przypadku takiego wypowiedzenia umowy również wymagane jest podanie przyczyny.