Sprawozdanie finansowe w pytaniach i odpowiedziach

Sprawozdanie finansowe to podstawowe źródło informacji o działalności danej firmy oraz jej skutkach finansowych. Sprawdź, jakie są najczęściej zadawane pytania związane z tym dokumentem!

Co to jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe to dokument ukazujący w sposób uporządkowany roczną sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz finansowe wyniki jego działalności. Są one przedstawiane w formie zestawień liczbowych i uzupełniających informacji opisowych. Sprawozdanie powinno charakteryzować się wiarygodnością, kompletnością, terminowością, sprawdzalnością oraz ciągłością. Ważne również, aby było ono w pełni zrozumiałe dla użytkowników.

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe składa się z kilku elementów. To wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa. Bilans stanowi informację o stanach aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. Rachunek z kolei informuje o kosztach, przychodach, zyskach i stratach, a także o obowiązkowym obciążeniu wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Informacja dodatkowa opisuje przyjęte zasady rachunkowości, np. sposoby wycen w porównaniu z ubiegłym rokiem. Elementy sprawozdania finansowego stanowią również rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.

Co należy dołączyć do sprawozdania finansowego?

Do sprawozdania finansowego dołączyć należy:

  • uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe;
  • uchwałę o podziale zysku oraz pokryciu straty
  • opinię biegłego rewidenta, o ile jest ona konieczna.

W przypadku spółek kapitałowych bądź komandytowo-akcyjnych niezbędne jest także sprawozdanie z prowadzonej działalności.

Kto ma obowiązek sporządzać sprawozdanie finansowe?

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych dotyczy firm, które zgodnie z ustawą o rachunkowości muszą prowadzić księgi rachunkowe oraz tych, które zdecydowały się na ich prowadzenie dobrowolnie. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzają kierownicy danej jednostki.

Do kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe?

Dzień, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe to tzw. dzień bilansowy. Jeśli rok obrotowy firmy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wypada on w ostatnim jego dniu – dokładnie 31 grudnia. Organizacje mają obowiązek sporządzenia sprawozdania do końca 3. miesiąca od dnia bilansowego. Wówczas termin ten upływa dnia 31 marca. Z dniem 10 marca 2022 weszło jednak w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów. W związku z wprowadzonymi zmianami, sprawozdanie finansowe za 2021 rok może być złożone o trzy miesiące później niż dotychczas. Zmiana ta dotyczy zarówno organizacji pozarządowych oraz jednostek sektora prywatnego, jak i podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe. Jednostki sektora finansowego mogą natomiast składać sprawozdanie nie trzy miesiące, a miesiąc później.