Wynagrodzenie chorobowe w pigułce

Osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas niezdolności do wykonywania obowiązków przysługuje wynagrodzenie chorobowe. W jakiej sytuacji pracownik może z niego skorzystać i jaką kwotę otrzyma?

Komu i kiedy przysługuje wynagrodzenie chorobowe?

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi za każdy dzień niezdolności do pracy – także z dniami wolnymi od pracy. Może on otrzymać je po upływie 30 dni nieprzerwanego okresu zatrudnienia. Należy wliczyć do niego także poprzednie okresy zatrudnienia, o ile przerwa między nimi wynosiła maksymalnie 30 dni. Przysługuje ono pracownikowi, który z tytułu choroby nie jest zdolny do pracy, przez pierwsze 33 dni niezdolności w roku kalendarzowym. Jeżeli natomiast jest to osoba po 50. roku życia, wynagrodzenie chorobowe przysługuje jej przez pierwsze 14 dni niezdolności do pracy. W sytuacji, gdy w trakcie roku kalendarzowego pracownik jest niezdolny do wykonywania obowiązków zawodowych dłużej niż przez 33 dni, od 34. dnia przysługuje mu zasiłek chorobowy. Analogicznie, osoby powyżej 50. roku życia otrzymują zasiłek po 15. dniu niezdolności do pracy. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca, z kolei zasiłek chorobowy wypłacany jest przez ZUS.

Podstawa wynagrodzenia chorobowego

Podstawą wymiaru wynagrodzenia chorobowego jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne wypłacone pracownikowi w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym pracownik był niezdolny do wykonywania obowiązków. Jeśli pracownik jest zatrudniony w firmie krócej niż 12 miesięcy wtedy przy obliczaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego bierze się pod uwagę cały okres zatrudnienia. W przypadku, gdy zatrudniony nie był zdolny do pracy w pierwszym miesiącu pracy, a przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe, podstawa wynagrodzenia chorobowego to kwota, jaką pracownik osiągnąłby pracując przez cały miesiąc. Podstawą wymiaru wynagrodzenia chorobowego za jeden dzień jest 1/30 wynagrodzenia podstawowego. Wliczają się do niej wszystkie składniki stanowiące podstawę wymiaru składki chorobowej – m.in. płaca zasadnicza, wynagrodzenie urlopowe, dodatki stażowe i funkcyjne, premie, nagrody związane z wynikami oraz wynagrodzenie za nadgodziny.

80 czy 100 procent?

Podczas choroby osoba zatrudniona może otrzymać 80% wynagrodzenia, o ile w wewnątrzzakładowych przepisach nie przewidziano wyższej kwoty. W przypadku, kiedy niezdolność do pracy jest skutkiem choroby przypadającej podczas ciąży bądź też skutkiem wypadku w drodze do lub z pracy, pracownik ma prawo otrzymać 100% wynagrodzenia. Przypada ono również w przypadku, gdy pracownik poddaje się niezbędnym badaniom lekarskim dla kandydatów na dawców narządów, tkanek i komórek, lub samemu zabiegowi ich pobrania.

Podczas pobierania wynagrodzenia chorobowego pracownik nie opłaca składek społecznych. Od tego wynagrodzenia nalicza się jedynie składkę zdrowotną. Oprócz deklaracji ZUS DRA oraz raportu ZUS RCA, pracodawca powinien złożyć również raport ZUS RSA za niezdolnego do pracy pracownika. Informuje on o wypłaconych świadczeniach i okresie przerwy w opłacaniu składek.