Zmiany planowane w Kodeksie pracy w 2022 roku – poznaj je

W związku z rządowym projektem nowelizacji Kodeksu pracy, od sierpnia 2022 pojawi się w nim kilka nowości. Są one związane z potrzebą dostosowania przepisów do prawodawstwa unijnego. Co dokładnie ma ulec zmianie?

Wniosek o formę zatrudnienia korzystniejszą dla pracownika

Według nowych przepisów Kodeksu pracy, po przepracowaniu w danym miejscu co najmniej pół roku pracownik będzie mógł złożyć u przełożonego wniosek o zmianę umowy. Taka możliwość przysługiwać ma zatrudnionym raz w roku kalendarzowym. Pracodawca z kolei będzie wówczas zobowiązany do odpowiedzi i uzasadnienia decyzji w ciągu miesiąca od dnia otrzymania podania.

Zmiana w urlopach – zwolnienie z powodu siły wyższej

Od sierpnia 2022 roku pracownikom przysługiwać będą dwa dodatkowe dni lub 16 godzin urlopu związanego z pilnymi sprawami rodzinnymi, np. chorobą lub wypadkiem. Za czas ten pracownik ma otrzymać połowę wynagrodzenia.

Zatrudnienie u dwóch pracodawców jednocześnie

W związku z nowelizacją przepisów Kodeksu pracy, pracownik będzie mógł zatrudnić się w dwóch miejscach pracy jednocześnie. Co ważne, pracodawca nie będzie mógł z tego powodu traktować go gorzej niż pozostałych zatrudnionych. Może być to szczególnie korzystne dla osób aktywnych, którym zależy na jeszcze większym rozwoju.

Nowy czas trwania okresu próbnego

Według nowych zasad Kodeksu pracy, umowa na okres próbny będzie zawierana na „okres współmierny do przewidywanego czasu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony”. Okres próbny ma zależeć również od rodzaju wykonywanej przez daną osobę pracy.

Zakaz zatrudnienia pracowników-rodziców w porze nocnej

Aby wesprzeć pracowników, którzy są jednocześnie rodzicami, rozszerzony ma zostać zakaz zatrudniania w porach nocnych oraz w systemie przerywanego czasu pracy. Ma on dotyczyć również delegowania osób zatrudnionych, które wychowują dziecko do 8. roku życia. Obecnie przepis ten dotyczy pracowników-rodziców, którzy sprawują opiekę nad czterolatkami lub młodszymi dziećmi. Wyjątek stanowić będą pracownicy, którzy sami wyrażą zgodę na pracę w takim systemie.

Wydłużenie urlopu opiekuńczego

Jedna ze zmian dotyczyć ma również urlopu opiekuńczego. Od sierpnia 2022 roku ma on zostać wprowadzony w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym. Ma on dotyczyć tych osób zatrudnionych, które będą musiały sprawować opiekę nad członkiem rodziny – nie tylko dzieckiem, ale i małżonkiem czy rodzicami, wymagającymi opieki ze względów zdrowotnych. Urlop ten będzie jednak całkowicie bezpłatny.

Skrócenie okresu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego

Jedną ze zmian działających na niekorzyść pracujących ojców jest krótszy okres na wykorzystanie urlopu ojcowskiego. Od drugiej połowy 2022 roku będzie on możliwy przez rok od dnia narodzin dziecka. W tym momencie jego wykorzystanie jest możliwe do czasu osiągnięcia przez dziecko 2. roku życia.

Zmiany w urlopie rodzicielskim

W związku ze zmianami w Kodeksie pracy, drugiemu rodzicowi przysługiwać będzie 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, który przepadnie w przypadku niewykorzystania. Ponadto, ma on przysługiwać matce narodzonego dziecka niezależnie od tego, czy w dniu porodu była ona ubezpieczona. Wymiar urlopu rodzicielskiego będzie wynosił 41 tygodni w przypadku jednego dziecka i 43 tygodnie w przypadku porodu mnogiego.