Świadectwo pracy a obowiązki pracodawcy

Na podstawie przepisów Kodeksu pracy, po rozwiązaniu umowy o pracę pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy. Kiedy i w jaki sposób powinien on przekazać dokument osobie zatrudnionej? Sprawdźmy!

Świadectwo pracy – czym jest i co zawiera?

Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca wydaje pracownikowi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę. Ukazuje ono przebieg zatrudnienia w danym miejscu pracy. Na podstawie świadectwa kolejny pracodawca może m.in. ustalić, jakie doświadczenie i uprawnienia posiada nowozatrudniona osoba oraz ilość dni urlopu jaką nowoprzyjęty pracownik wykorzystał już w danym roku. Treść dokumentu oraz zasady jego wystawiania i korygowania wynikają z przepisów Kodeksu pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) |i rozporządzeń Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Świadectwo pracy zawiera m.in. takie informacje jak okres i rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowiska, ilość wykorzystanego w danym roku urlopu, okresy zwolnień lekarskich, okresy nieskładkowe czy sposób ustania stosunku pracy. Dokument dotyczy okresu bądź okresów zatrudnienia, za które pracownik jeszcze go nie otrzymał. Może mieć on również charakter zbiorczy, jeśli pracodawca wystawiał wcześniej świadectwa cząstkowe.

Termin wydania świadectwa pracy

Pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy w dniu, w którym ustaje stosunek pracy. Może on zrobić to osobiście lub wręczyć go osobie upoważnionej. Jeżeli nie ma możliwości przekazania dokumentu w ten sposób, przełożony musi wysłać świadectwo pracy pocztą na ostatni znany mu adres pracownika w terminie do 7 dni. Co istotne, pracownik nie musi składać żadnego wniosku o wydanie dokumentu. Nie powinien on także zostać zobowiązany do osobistego odbioru świadectwa pracy ani obciążony kosztami wysyłki pocztowej. Jeśli umowa o pracę została rozwiązana bez wypowiedzenia, przełożony ma obowiązek wydać świadectwo pracy w dniu złożenia oświadczenia o rozwiązaniu tej umowy. Jeżeli z kolei mówimy o umowie za wypowiedzeniem – pracownik powinien otrzymać dokument w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia, niezależnie od jego długości. W sytuacji, gdy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę nawiązany zostanie kolejny stosunek pracy z tą samą osobą, pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy tylko na jego wniosek. Mowa m.in. o świadectwie pracy dot. poprzedniego okresu zatrudnienia. Pracodawca ma na to 7 dni od daty złożenia wniosku.

Niedopełnienie obowiązków dot. świadectwa pracy a odpowiedzialność pracodawcy

Pracodawca, który nie dopełnił obowiązku wydania świadectwa pracy, może liczyć się z koniecznością wypłacenia odszkodowania. Pracownik ma bowiem prawo do roszczenia o naprawdę szkody związanej z niewydaniem dokumentu w terminie. Mowa o odszkodowaniu w wysokości wynagrodzenia za czas – nie dłuższy niż 6 tygodni – w którym dana osoba nie mogła być zatrudniona w innym miejscu z powodu braku niezbędnego świadectwa pracy. Jeśli pracodawca zaniecha wydania dokumentu, pracownik może wystąpić do sądu pracy z żądaniem o zobowiązanie przełożonego do wydania świadectwa. Jeżeli jednak ten dalej nie zrealizuje orzeczenia sądu, pracownik będzie mógł żądać ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.