Polski Ład – przegląd zmian

Polski Ład, czy też Nowy Ład (nazwy te funkcjonują zamiennie) to pakiet nowych przepisów, wprowadzających zmiany do wielu ustaw, w tym do ustaw o podatkach dochodowych. Modyfikacje te są na tyle znaczące, że koniecznie należy się z nimi zapoznać, aby mieć pewność, że nie narazimy się na żadne konsekwencje podatkowe lub że nie stracimy należnych nam ulg.

Wysokość składki zdrowotnej a Polski Ład

Jedną z najważniejszych zmian, jakie niesie ze sobą wprowadzenie Nowego Ładu, jest wprowadzenie modyfikacji w zakresie składki zdrowotnej. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów, podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych lub według podatku liniowego będą mieli naliczaną składkę zdrowotną od dochodu. Ryczałtowcy z kolei będą płacili składkę ryczałtową, której wysokość będzie zależeć od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw prywatnych oraz ich przychodu.

Opodatkowanie skalą podatkową w Polskim Ładzie

Ważną zmianę odczują przedsiębiorcy opodatkowujący swoją działalność na zasadach ogólnych, tj. skala podatkową. W ich przypadku możliwe będzie skorzystanie z wyższej kwoty wolnej od podatku – będzie to 30 000 zł. Co więcej, podniesiono również II próg podatkowy – zwiększył się on z kwoty 85 528 zł do 120 000 złotych.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Kolejnym sporym obszarem podatkowym objętym zmianami w ramach Polskiego Ładu jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Co nowego wprowadzają przepisy w tym zakresie? Przede wszystkim wraz z rozpoczęciem 2022 roku obniżeniu uległy stawki ryczałtu dla niektórych zawodów – stawkę 12% będzie można stosować np. w zawodach związanych z branżą IT. Wprowadzono również nową, 14%-ową stawkę, którą objęci zostaną m.in. architekci oraz medycy. Co więcej, w 2023 roku ryczałt stanie się jedyną dostępną formą rozliczania przychodów pochodzących z najmu prywatnego.

Nowe ulgi podatkowe w Polskim Ładzie

Ulga dla klasy średniej

Poprzez wprowadzenie ulgi dla klasy średniej, ustawodawca miał na celu zrekompensowanie podatnikom zaliczającym się do tej grupy strat, które ponieśli w związku z likwidacją możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku. Obejmuje ona osoby zatrudnione na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, a także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się na zasadach ogólnych.

Oprócz w/w ulgi, wprowadzono także znaczące modyfikacje w zakresie ulgi prorodzinnej (dotyczy ona rozliczania ulgi na dziecko w przypadku małżonków, którzy są w separacji lub po rozwodzie i naprzemiennie sprawują opiekę nad dzieckiem bądź dziećmi). Zmiany dotyczą również osób samotnie wychowujących dzieci, małżonków wspólnie rozliczających się z podatku, ulgi rehabilitacyjnej oraz osób powracających z emigracji.

Podatek minimalny CIT

Na mocy Polskiego Ładu wprowadzono nowy minimalny podatek dochodowy dla podmiotów podlegających CIT oraz Podatkowych Grup Kapitałowych, w przypadku których udział dochodów w przychodach (nie jest brany pod uwagę zysk kapitałowy) wynosi mniej niż 1% lub odnotowano stratę za dany rok podatkowy. Stawka podatku minimalnego wynosi 10%.

Za podstawę opodatkowania uznaje się sumę poszczególnych elementów: 4% wartości przychodów (z wyłączeniem zysków kapitałowych); nadmierne koszty finansowania dłużnego, poniesione na rzecz podmiotów powiązanych; wartość odroczonego podatku dochodowego wynikającego z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych nieamortyzowanej WNiP w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto oraz koszty nabycia określonych usług lub praw niematerialnych, których wartość przekracza 5% tzw. podatkowej EBITDA plus 3 mln PLN.

Zwolnione z podatku są m.in. spółki o prostej strukturze (czyli takie, których wspólnicy są osobami fizycznymi i które nie mają udziałów w innych podmiotach), nowe podmioty (przez pierwsze 3 lata działalności) oraz podmioty w trudnej sytuacji finansowej, które odnotowały 30%-owy spadek przychodów.